ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00066  
  ชื่อผู้บริจาค     นายธานินทร์ สมศิริ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 35  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังที่วัดอัมพวันเจติยารม “ เรียงพระราชประวัติพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” เป็นปฏิทิน ปี 2545 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย1

close windows.