ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00065  
  ชื่อผู้บริจาค     นายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 3 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือพระผู้ทรงเอื้ออาทรต่อสรรพชีวิต5
2วิดีทัศน์ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 19 ก.ค. 441
3หนังสือชีวิตและผลงานของ ศ. นายสัตวแพทย์ ดร. จักร พิชัยรณรงค์สงคราม5

close windows.