ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00064  
  ชื่อผู้บริจาค     นายณรงค์ สุขปรีดี  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1สำเนาหนังสือ ศิษย์เก่า มก. 14 ครบ 50 ปี 14 กันยายน 25473

close windows.