ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00062  
  ชื่อผู้บริจาค     นายจุมพฏ ไพเมือง  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 10 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เหรียญรุ่น KU481
2เหรียญรุ่น KU491
3เหรียญรุ่น KU501
4เหรียญรุ่น KU511
5เหรียญรุ่น KU521
6เหรียญรุ่น KU531
7เหรียญรุ่น KU541
8เหรียญรุ่น KU551
9เหรียญรุ่น KU561
10เหรียญรุ่น KU571

close windows.