ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00058  
  ชื่อผู้บริจาค     นางสุรีย์ สุขพันธ์โพธาราม  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 5 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือที่ระลึกปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 24961
2หนังสือคู่มือนิสิต ปี 25081
3หนังสือคู่มือนิสิต ปี 25121
4หนังสือคู่มือนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2523-25241
5หนังสือครบรอบ 48 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 25341

close windows.