ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00057  
  ชื่อผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 109 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1บิลเงินสดร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด 5 มิ.ย. 16 ของนางสุนันทา คัมภีร์1
2ใบรับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จก. 29 มิ.ย. 16 ของนายธงชัย คัมภีร์1
3ใบรับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 29 มิ.ย. 16 ของนายธงชัย คัมภีร์1
4ใบรับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30 ก.ย. 23 ของนางสุนันทา คัมภีร์1
5ใบรับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จก. 30 ก.ย. 23 ของนางสุนันทา คัมภีร์1
6หนังสือข้อบังคับ(ฉบับย่อ) ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จก.1
7เอกสารศูนย์บริการให้คำปรึกษา แนะนำกฎหมาย ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.1
8พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการสภา มก. 24 ก.ค. 25401
9พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำแพงแสน1
10หนังสือ 84 ปี ดร.ประเสริฐ ณ นคร1
11ชุดราตรี สีขาว ของนางสุนันทา คัมภีร์1
12หมวกบัณฑิตคณะเกษตร1
13Hood บัณฑิตคณะเกษตร1
14เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
15กระโปรง1
16เสื้อผู้หญิง1
17เอกสารข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 25131
18สำเนาเอกสารพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 25411
19หนังสือ 80 ปี ระพี สาคริก1
20หนังสือย้อนอดีต 72 ปี อำพล เสนาณรงค์ 30 ตุลาคม 25461
21หนังสือประมวลบทความนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541-25461
22หนังสือการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง1
23เอกสาร แนวนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เข้มแข็ง1
24วีดิโอ งานปีใหม่ 25281
25วีดิโอ สถาบัน 34 กิจกรรมบันเทิงสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. 25341
26วีดิโอ การแสดง “ทีมวัยโรย (มากกว่า 40 ปี)” แสดงวันปีใหม่ 2537 24 ธ.ค. 361
27วีดิโอ วันปีใหม่ 2537 การแสดงแฟร์ชันทีมวัยแรก/วัยรุ่น/วัยโรย 24 ธ.ค. 361
28วีดิโอ มิวสิค “เก็บตก บุคลากร สวพ. มก.” 23 ธ.ค. 361
29วีดิโอ การแสดงชุด เปาบุ้นจิ้น วันปีใหม่ 25381
30วีดิโอ 20 ปี สืบสานงานวิจัยให้แผ่นดิน 20 ต.ค. 41 ม้วน 21
31วีดิโอ 20 ปี สืบสานงานวิจัยให้แผ่นดิน 20 ต.ค. 41 ม้วน 11
32วีดิโอ งาน 20 ปี สืบสานงานวิจัยให้แผ่นดิน 2 ต.ค. 2541 (เฉพาะการแสดงบนเวที)1
33วีดิโอ 20 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา โฆษณา1
34วีดิโอ งานพัฒนาตึก 19 มิ.ย.
35วีดิโอ ยี่สิบปีผันผ่านเปิดตำนาน สวพ. 22 ส.ค. 2541
36วีดิโอ กิจกรรมกีฬาสี 2543 สวพ. มก.1
37วีดิโอ การทำประชาพิจารณ์ โรงแรมทราวดี/ปราจีนบุรี (งานปีใหม่ 2544 สวพ.มก.)1
38วีดิโอ งานเลี้ยงปีใหม่ 2545 โรงแรมเอมีน่า (วิภาวดี)1
39หนังสือที่ระลึกพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระพิรุณทรงนาคประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
40วารสาร ส. มก. สัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2547
41สูจิบัตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 61 (70 ปี ก้าวแรกแห่งทศวรรษที่ 7 มก.) วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547
42ภาพถ่ายบวงสรวงพระพิรุณ 19 ก.ค. 47 พร้อมฟิล์ม
43CD บวงสรวงพระพิรุณ 19 ก.ค. 471
44หนังสือ งานกตัญญุตา ปูชนียบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5
45หนังสือ นนทรีสีทอง 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
46วารสารนนทรี ปีที่ 49 ฉบับตุลาคม-ธันวาคม 25451
47วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25471
48วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25481
49เอกสาร มองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 (KU Foresight 2566)6
50เอกสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 7 การบริหารและพัฒนา พ.ศ. 25486
51สูจิบัตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 62 วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25481
52สูจิบัตรงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 25482
53แผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
54แผ่นพับแผนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน1
55แผ่นพับแนะนำคณะเกษตร1
56เหรียญรุ่น KU 651
57วารสาร ของชมรม มก.อาวุโส2
58วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 25481
59เหรียญที่ระลึก ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 25461
60วารสารนนทรี ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 25491
61สูจิบัตรงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 25462
62สูจิบัตรงานเกษตรแฟร์ เกษตรศาสตร์ 60 ปี มอบสิ่งที่ดีให้สังคม 1-9 กุมภาพันธ์ 25452
63เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้ มกราคม 25461
64หนังสือ ครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25391
65สูจิบัตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 59 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25451
66สูจิบัตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 60 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25461
67สูจิบัตรงานวันเกษตรแห่งชาติ 2-10 กุมภาพันธ์ 25441
68สูจิบัตรหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 60 ปี2
69THE ANDAMAN ข่าวสารอันดามัน วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ มก. 11
70THE ANDAMAN ข่าวสารอันดามัน วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ มก. 21
71THE ANDAMAN ข่าวสารอันดามัน วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ มก. 31
72เอกสารแนะนำคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา1
73หนังสือ 60 ปี แห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรา 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25461
74ไดอารี่ 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
75เอกสารเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย1
76วารสารนนทรี ส.มก.สัมพันธ์ ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม 25481
77แผนผังแม่บทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บริเวณพหลโยธินซอย 45 (ซอยเกษตรศาสตร์)1
78หนังสือ ธมม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)1
79หนังสือ 60 ปี ชีวิต ประสบการณ์ความทรงจำ กรกฎาคม 2549 รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์1
80หนังสือ ทั้งบ้านและไร่นา ชีวิตพอเพียงที่ฟาร์มบางเบิด1
81หนังสือ ห้าทศวรรษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อสนเทศงานวิจัย 2 กุมภาพันธ์ 25361
82หนังสือเกษตรปูชนีย์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
83หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2498-25352
84หนังสือ งานเพื่ออุทิศ..ทศวรรษแรก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์2
85CD 60 ปีชีวิตและผลงาน รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์1
86หนังสือ นนทรีสีทอง 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3
87หนังสือ ประมวลบทความนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 2547-25492
88หนังสือ ย้อนอดีต 72 ปี อำพล เสนาณรงค์1
89หนังสือโครงการวิจัย : ศาสตร์แห่งแผ่นดิน1
90หนังสือผลงานกับชีวิตที่พอเพียงของรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์1
91หนังสือ งานเพื่ออุทิศ... ทศวรรษแรก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์1
92หนังสือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเททองหล่อ พระพุทธชินสีห์จำลอง ประจำวิทยาเขตศรีราชา และประจำวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 25481
93หนังสือต้อนรับน้องใหม่ 25061
94หนังสือ 80 ปี ระพี สาคริก1
95วารสาร นนทรี ฉบับเดือนธันวาคม 25501
96วารสาร นนทรี ฉบับประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 25511
97DVD วีดิทัศน์ “งานนนทรีสีทอง 2551”1
98วารสารนนทรี ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 25511
99เอกสารแนะนำสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
100วารสาร นนทรี ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2551 – มกราคม 25521
101วารสารนนทรี ฉบับประจำเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 25521
102หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย เกษตรเกษม1
103วารสารนนทรี ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 25531
104วารสารนนทรี ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 25531
105วารสาร นนทรี ฉบับที่ 1/25541
106หนังสือห้าทศวรรษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อสนเทศงานวิจัย 2 กุมภาพันธ์ 25362
107ใบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กสิกรรมและสัตวบาล) 2504 ของนายธงชัย คัมภีร์1
108ใบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 2509 ของนางสาวสุนันทา ปานพินิจ1
109วารสารนนทรี ฉบับ 3/25541

close windows.