ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00056  
  ชื่อผู้บริจาค     นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     กองวิเทศสัมพันธ์  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1VCD (The International Forum on Frontier Technology for the 21st Century and Potential Collaboration with Kasetsart University)3

close windows.