ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00054  
  ชื่อผู้บริจาค     นางสาวดลสิริ ชนภัทร  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 42  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ บัญชี 23/ ภาควิชาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มก.12

close windows.