ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00052  
  ชื่อผู้บริจาค     นางวรรณ นาวิกมูล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     ภ.วรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มก.  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือพิมพ์ (มีประวัตินายศิริชัย นฤมิตรเรขการ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารหอประชุม มก.)1

close windows.