ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00044  
  ชื่อผู้บริจาค     น.ส.สิริสุดา แสนอิว  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่าย รับน้องใหม่ ปี 2542 ของ น.ส. สิริสุดา แสนอิว3

close windows.