ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00043  
  ชื่อผู้บริจาค     น.ส.ตรุณี เธียรฐิติธัช  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     กองกิจการนิสิต  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่าย ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์

close windows.