ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00042  
  ชื่อผู้บริจาค     น.ส.ดวงพร วิเศษบัณฑิตกุล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1บัตรประจำตัวนิสิตของนายสุรพล ศุภนำพา (2519-2520)1
2บัตรยืมหนังสือของหอสมุดกลาง มก. ของนายสุรพล ศุภนำพา (2519-2520)1

close windows.