ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00039  
  ชื่อผู้บริจาค     ดร.วิโรจน์ ถิรคุณโกวิท  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     มหาวิทยาลัยสยาม  


บริจาคจำนวน 3 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ Extension and Outreach Centennial Histories Series Oklahoma State University Centennial 1890 -19901
2หนังสือ TRACTOR HERITAGE1
3หนังสือ WHERE THE WEST BEGINS AMERICA’S PLAINS & PRAIRIES KAREN KENT1

close windows.