ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00038  
  ชื่อผู้บริจาค     ดร.วันเพ็ญ มีสมญา  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือที่ระลึก ครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มก.1

close windows.