ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00036  
  ชื่อผู้บริจาค     ดร.ก่าน ชลวิจารย์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 6 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เครื่องปั่นสำหรับล้างเมล็ดกล้วยไม้1
2ขวดใส่อาหารน้ำ2
3หลอดดูดน้ำ และหลอดแก้ว (3)4
4ขวดใส่อาหารวุ้น1
5หนังสือบทความเกี่ยวกับการเกษตร1
6สำเนาหนังสือ ดร.ก่าน ชลวิจารณ์ ผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าในวงการเกษตรไทย1

close windows.