ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00035  
  ชื่อผู้บริจาค     ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 12 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือพระพิรุณ ฉบับรับน้องใหม่ 25071
2หนังสือพระพิรุณ ฉบับรับน้องใหม่ 25081
3หนังสือพระพิรุณ ฉบับรับน้องใหม่ 25091
4หนังสือพระพิรุณ ฉบับรับน้องใหม่ 25101
5หนังสือพระพิรุณ ฉบับรับน้องใหม่ 25111
6หนังสือฟางข้าว ฉบับรับน้องใหม่ 25121
7หนังสือฟางข้าวฉลองครบเกษียณ ศ.จรัด สุนทรสิงห์1
8หนังสือรับน้องคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ 25121
9หนังสือวนศาสตร์ วิ่งประเพณี 12 ฉบับ 28 สิงหาคม 28081
10หนังสือ TRENDS OF ORCHID HYBRIDIZATION IN THAILAND1
11หนังสือผู้เข้ารับการอบรมกล้วยไม้ รุ่นที่ 91
12ภาพถ่ายของ ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล12

close windows.