ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00033  
  ชื่อผู้บริจาค     ญาติ ศ.อมร ภูมิรัตน  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 8 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1บัตรโครงการหลวง ศ.อมร ภูมิรัตน1
2บัตร VISA ศ.อมร ภูมิรัต1
3บัตร AMERICAN EXPRESS ศ.อมร ภูมิรัตน1
4บัตรเจ้าหน้าที่ไทย ขอเข้าพื้นที่ปฏิบัติการของ กกล.บูรพา เลขที่ 686 ศ.อมร ภูมิรัตน1
5บัตรประจำตัวประชาชนของ ศ.อมร ภูมิรัตน1
6นาฬิกา พร้อมกล่อง ศ.อมร ภูมิรัตน2
7PASSPORT ศ.อมร ภูมิรัตน1
8แว่นตา พร้อมกล่อง ของ ศ.อมร ภูมิรัตน2

close windows.