ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00031  
  ชื่อผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 8 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1บัตรประจำตัวข้าราชการ มก.ศ.ดร.พนม สมิตานนท์1
2ป้ายชื่อ-มูลนิธิบูรณะชนบทฯ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์1
3นามบัตรที่มีผู้มอบให้ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์10
4ธง UNIVERSIADE-TOKYO ; 19671
5แว่นตาของ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์1
6ดินสอของ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์1
7เหรียญ ROTARY INTERNATIONAL BANGKOK PAST PRESIDENT1
8สมุด address ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาโท ของ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์1

close windows.