ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00028  
  ชื่อผู้บริจาค     ญาติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 5 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ชุดครุยของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ1
2สมุดจดบันทึกของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ3
3แว่นตาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ1
4หนังสือ 84 ปี ม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์1
5หนังสือ ที่ระลึกวันประสูติ ครบ 7 รอบ ของหม่อมเจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ 27 กรกฎาคม 25361

close windows.