ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00027  
  ชื่อผู้บริจาค     ชมรม มก.อาวุโส  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือเกษตรปูชนีย์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2เอกสารเรื่องวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรมหาอานันมหิดล พระอัฏฐม ราชาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน วันที่ 5 มิถุนายน 24891

close windows.