ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00023  
  ชื่อผู้บริจาค     คุณสาคร วงศ์ประเสริฐ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 25  
  หน่วยงาน     คณะกสิกรรมและสัตวบาล  


บริจาคจำนวน 3 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่ายของคุณสาคร วงศ์ประเสริฐ สวมชุดครุย 1
2ภาพถ่ายของคุณสาคร วงศ์ประเสริฐ ร้องเพลงหน้าพระที่นั่ง ปี 2511 1
3ภาพถ่ายของคุณสาคร วงศ์ประเสริฐ ร้องเพลงหน้าพระที่นั่ง ปี 2511 1

close windows.