ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00019  
  ชื่อผู้บริจาค     คุณประพันธ์ โกยสมบูรณ์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์39

close windows.