ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00018  
  ชื่อผู้บริจาค     คุณประดิษฐ์ ครุวัณณา  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่าย อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ตึกเก่า) หลังคณะเศรษฐศาสตร์3

close windows.