ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00017  
  ชื่อผู้บริจาค     คุณธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มก. กพส.  


บริจาคจำนวน 3 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. กพส.1
2ภาพถ่าย กิจกรรมค่ายอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
3ใบเสร็จรับเงินสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ของ นายประยงค์ ประยูรหงษ์1

close windows.