ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00016  
  ชื่อผู้บริจาค     คุณณิศรา ปรีชานนท์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 36  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เสื้อทีม SOFTBALL มก. ปี 2518-2519 (ยุคทองของ SOFTBALL)1

close windows.