ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00015  
  ชื่อผู้บริจาค     คุณจันทนา  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 4 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1พระฉายาลักษณฺ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จฯเรียนดนตรีไทย ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
2หนังสืองานกตัญญุตาปูชนียบุคคล1
3หนังสือคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ERM1
4สำเนาหนังสือ ศิษย์ มก. 14 ครบ 50 ปี 14 กันยายน 25471

close windows.