ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00014  
  ชื่อผู้บริจาค     คุณจรรยา พุกกะเวส  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1บัตรสมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ของคุณจรรยา พุกกะเวส1
2บัตรสมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ของคุณแสงชัย โชว์วิวัฒนา1

close windows.