ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00013  
  ชื่อผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. ฉสก.  


บริจาคจำนวน 44 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ใบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แด่ เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)1
2พระฉายาลักษณ์ของเจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ1
3การ์ดทูลเชิญเจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร1
4ใบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แด่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 25261
5สมุดลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 11
6สมุดลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 21
7หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2493 2494 2495 2496 2497 2498 และ 24991
8หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 25001
9หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 25012
10หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 25021
11หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ ศ. 2503 2504 2505 และ 25061
12หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 25071
13หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 25081
14หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 25091
15หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 25111
16หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 25121
17หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 25132
18หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 25141
19ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 123 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25112
20รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2498 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2498 ณ ห้องประชุม วังสวนกุหลาบ1
21เอกสาร ประมวลการจัดตั้ง ยุบรวม ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย/สถาบันสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2522…2528 จัดทำโดย สำนักงานทบวงมหาวิทยาลัย1
22พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ เสด็จประพาสเยี่ยมทุกข์สุขราษฎร์ เป็นครั้งสุดท้าย ที่บางเขน 1
23พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (วิศวกรรม-ชลประทาน) เมื่อปี พ.ศ. 25211
24พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (ภาษา) เมื่อปีพ.ศ. 25221
25พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (ดนตรี) เมื่อปี พ.ศ. 25301
26พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (เคมี) เมื่อปี พ.ศ. 25301
27พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เมื่อปี พ.ศ. 25331
28พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ เมื่อปี พ.ศ. 2534 1
29พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (การตลาด) เมื่อปี พ.ศ. 25351
30พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เมื่อปี พ.ศ. 25361
31พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) เมื่อปี พ.ศ. 25371
32พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์) เมื่อปี พ.ศ. 25381
33พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร) เมื่อปี พ.ศ. 25391
34โถน้ำพานรองเบญจรงค์1
35พระกริ่ง พระชัยวัฒน์และสมเด็จชินสีห์ 1
36อัลบั้มภาพถ่าย 50 ปี มก. 1
37หนังสืองานสมโภชพระพุทธชินสีห์จำลอง ประจำ มก. และเกษตรกลาง บางเขน ณ อาคารพุทธเกษตร 7 พ.ค. 391
38ภาพถ่ายจำลองพุทธเกษตร1
39เอกสารพุทธเกษตร ดินแดนแห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว1
40เอกสารพระชินสีห์ ญสส อนุสรณ์ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 50 พรรษา และครบ 50 ปี มก.1
41โปสเตอร์ภาพถ่ายพระ1
42หนังสือพิธีทรงเททองหล่อพระพุทธชินสีห์ ประจำ มก. และเกษตรกลาง บางเขน 15 มิ.ย. 371
43หนังสือสังฆราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา)1
44พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (โปสเตอร์)1

close windows.