ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00011  
  ชื่อผู้บริจาค     คณะสัตวแพทยศาสตร์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     คณะสัตวแพทยศาสตร์  


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสระสุวรรณชาด9
2หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10

close windows.