ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00010  
  ชื่อผู้บริจาค     คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่ายเกียรติประวัตินิสิตเก่า ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัย (นายสมภพ ภูติโยธิน)1
2ภาพถ่าย รองศาสตรจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)1

close windows.