ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00006  
  ชื่อผู้บริจาค     กองการเจ้าหน้าที่  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.  


บริจาคจำนวน 3 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือเกษตรปูชนีย์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
2หนังสือ ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2498-25351
3เอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดือน มกราคม-มิถุนายน 25491

close windows.