ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00005  
  ชื่อผู้บริจาค     กองกลาง  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.  


บริจาคจำนวน 240 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - พลเรือโทสินธุ์ กมลนาวิน พ.ศ. 2486 – 24881
2ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - นายทวี บุณยเกตุ พ.ศ. 2488 – 24891
3ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ พ.ศ. 2489 – 25011
4ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศาสตราจารย์พิเศษ อินทรี จันทร์สถิตย์ พ.ศ. 2501 – 2508 และ พ.ศ. 2510 – 25121
5ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ม.ล. ชูชาติ กำภู พ.ศ. 2508 – 25101
6ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักพันธุ์ พ.ศ. 2512 – 25181
7ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศาสตราจารย์ระพี สาคริก พ.ศ. 2518 – 25221
8ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ พ.ศ. 2522 – 25251
9ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผศ.ดร. จงรัก ปรีชานนท์ พ.ศ. 2525 – 25291
10ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อารีกุล พ.ศ. 2529 – 25351
11ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ พ.ศ. 2529 – 25391
12พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรางรับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (ภาษา) เมื่อปี พ.ศ. 25221
13เทปวีดิทัศน์สดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “พระผู้ทรงเอื้ออาทรต่อสรรพชีวิต”1
14เทปวิดีโอสารคดีพิเศษเนื่องในวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรเขตร้อน) แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร วันที่ 18 กรกฎาคม 25452
15เทปวิดีโอตามรอยพระยุคลบาทสู่เศรษฐกิจพอเพียง มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำโดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดือนกรกฏาคม 25441
16หนังสือ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กำเนิดและพัฒนาการ1
17หนังสือ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : เหลียวหลังแลไปข้างหน้า1
18พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (ในแฟ้มปกผ้าไหม)1
19หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2545 1
20หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2544 1
21หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 25431
22หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 25421
23หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 25411
24หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 25341
25หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2532 1
26หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25311
27หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 กรกฎาคม 25311
28หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25291
29หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 กรกฎาคม 25291
30หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18-19 กรกฎาคม 25281
31หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7-8 สิงหาคม 25271
32หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 กรกฎาคม 25261
33หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 กรกฎาคม 25241
34หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 กรกฎาคม 25211
35หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 กรกฎาคม 25201
36หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2538 25-26 กรกฎาคม 25381
37หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2537 20-21 กรกฎาคม 25371
38หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2535 15 กรกฎาคม 25361
39หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2534 16 กรกฎาคม 25351
40หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2539 25-26 กรกฎาคม 25391
41ครุยวิทยฐานะ1
42 เหรีญญตรามหาวิทยาลัยประดับครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2
43หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2540 24-25 กรกฎาคม 25401
44เหรียญที่ระลึก ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2546 ขนาด 3.5 ซม.5
45เหรียญที่ระลึก ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2546 ขนาด 7 ซม.5
46หนังสือ นนทรีสีทอง’ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
47หนังสือ 80 ปี ศาสตราจารย์ระพี สาคริก2
48หนังสือ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร2
49หนังสือ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ2
50หนังสือ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากอดีตสู่ก้าวแรกแห่งทศวรรษที่เจ็ด
51พระนามาภิไธย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีวรราชาทิดามาศ2
52หนังสือสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 220 ปี1
53หนังสือสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี1
54หนังสือสรรพศิลปศาสตราธิราช1
55หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 26 กรกฎาคม 25331
56หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร) 25-26 กรกฎาคม 25391
57หนังสือขอถวายราชสมัญญา อุตสาหกรรมเกษตรราชัน ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อุตสาหกรรมเกษตร) 23 กรกฎาคม 25411
58หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) สาขา การจัดการลุ่มน้ำ 24 กรกฎาคม 25411
59หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) 18 กรกฎาคม 25451
60หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 16 กรกฎาคม 25461
61หนังสือกษัตราธิราช วิทยาศาสตร์การอาหาร พุทธศักราช 25471
62หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธศักราช 25481
63หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) 20 กรกฎาคม 25321
64หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) 16 กรกฎาคม 25351
65หนังสือนวมินทรา มหาราชินี ศรีเกษตร พุทธศักราช 25471
66หนังสืออาหารประชาปลอดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยแม่ของแผ่นดิน พุทธศักราช 25481
67หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พลอากาศเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการบินและอากาศยาน) 23 กรกฎาคม 25411
68หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรเขตร้อน) 18 กรกฎาคม 25451
69หนังสือสมเด็จพระบรมโอรสาฯ เกษตราบดี จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร) พุทธศักราช 25461
70หนังสือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพระผู้ทรงงานการพัฒนาสังคม พุทธศักราช 25481
71หนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักพัฒนาทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) 20 กรกฎาคม 25371
72หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤกษศาสตร์) 24 กรกฎาคม 25401
73หนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คหกรรมศาสตร์) พ.ศ. 25441
74หนังสือดวงแก้วแห่งวรรณกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มก. จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วรรณคดีไทย) 18 กรกฎาคม 25461
75หนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้ามหาจักรีปราชญ์นักพัฒนาสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 25481
76หนังสือศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มก. จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ และ1
77หนังสือศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าอัจฉริยคีตศิลปิน คณะมนุษยศาสตร์ มก. จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรี) 19 กรกฎาคม 25441
78หนังสือศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักปราชญ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มก. จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์1
79หนังสือศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักปราชญ์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ พุทธศักราช 25481
80หนังสือกัลยาณิวัฒนาสดุดี คณะมนุษยศาสตร์ มก. จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสขอพระราชทานถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา1
81หนังสือพระผู้ทรงนำการพัฒนางานสาธารณสุข มก. จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พ.ศ. 25461
82หนังสือพระผู้ทรงเอื้ออาทรพัฒนาการศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 25481
83หนังสือพระผู้ทรงนำการสร้างเสริมสุขภาพ มก.จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สุขศึกษา) แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พ.ศ. 25441
84หนังสือ “ตราไว้ในใจชน”1
85หนังสือปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 111
86เอกสารประกอบการอบรม การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรสู่ตำแหน่งชำนาญการ ครั้งที่ 31
87รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ปี 2547 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 21
88รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ปี 2547 รุ่นที่ 31
89เอกสาร โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
90การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2547 – 31 มีนาคม 2548 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
91การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2546 – 31 มีนาคม 2547 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
92หนังสือแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต1
93หนังสือ ปีที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2546 -15 สิงหาคม 25471
94หนังสือ รายงานประจำปี 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 มิถุนายน 2546-31 พฤษภาคม 25471
95หนังสือ รายงานประจำปี 2547 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
96หนังสือ รายงานประจำปี 2547 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริการวิชาการสู่ประชาชน1
97หนังสือโครงการเพื่อสนองพระราชดำริพระราชวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 28 พฤศจิกายน 25471
98หนังสือ รายงานประจำปีการศึกษา 2547 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา1
99หนังสือ คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 25481
100หนังสือทำเนียบผลิตภัณฑ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
101หนังสืออุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 25471
102หนังสือ การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 2 (8 มิถุนายน 2546-7 มิถุนายน 2547)1
103หนังสือ นวมินทรา มหาราชินี ศรีเกษตร1
104หนังสือ 60 ปี มีอะไรให้สังคม ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์3
105หนังสือ ทฤษฎีและหลักปฏิบัติดนตรีไทยและพจนานุกรมดนตรีไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์1
106หนังสือ รายงานประจำปี 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
107หนังสือ รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
108หนังสือ รายงานประจำปี 2546 สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิถุนายน พ.ศ. 2546 –พฤษภาคม พ.ศ. 2547 1
109หนังสือ รายงานประจำปี 2545 สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิถุนายน พ.ศ. 2545 –พฤษภาคม พ.ศ. 2546 1
110หนังสือที่ระลึกครบรอบ 8 ปี สถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต 9 กันยายน 25421
111หนังสือ รายงานประจำปี 2547 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
112หนังสือ 10 ปี กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
113Kasetsart University international Programs 20041
114หนังสือ รายงานประจำปี งานแผนงาน กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2546 (มิถุนายน 2546-พฤษภาคม 2547) 1
115หนังสือ รายงานประจำปี 2547 คณะมนุษยศาสตร์1
116หนังสือ รายงานประจำปี 2547 31 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 มิถุนายน 2547-31 พฤษภาคม 2548)1
117Kasetsart University knowledge of the land1
118หนังสือ รายงานประจำปี 2544-2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (เอกสารประกันคุณภาพ)1
119หนังสือ รายงานประจำปี 2545 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
120หนังสือ 34 ปี ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
121หนังสือ รายงานประจำปี 2546 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
122หนังสือ รายงานประจำปี 2546 กองกิจการนิสิต1
123หนังสือ รายงานประจำปี 2546 คณะเกษตร กำแพงแสน1
124หนังสือ รายงานประจำปี 2545-2546 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
125หนังสือคู่มือ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 25411
126หนังสือ ปีที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร1
127เอกสาร รายงานสถานภาพ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
128หนังสือ ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2542-15 สิงหาคม 25431
129หนังสือ รายงานประจำปี การศึกษา 2545 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มกราคม 2545 พฤษภาคม 25461
130หนังสือ 60 ปี ที่สรรค์สร้างให้สังคม ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร1
131หนังสือ ที่ระลึก 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
132หนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด จัดงานเลี้ยงพิเศษให้กับสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 25481
133เอกสาร การประชุมสัมมนา อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
134หนังสือ รายงานประจำปี 2547 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 1 ตุลาคม 2546-30 กันยายน 2547 1
135หนังสือ รายงานประจำปี 2546 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตุลาคม 2545-พฤษภาคม 25471
136หนังสือ รายงานประจำปี 2547 คณะเกษตร กำแพงแสน1
137หนังสือ รายงานประจำปี 2548 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
138หนังสือครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 (2522-2547)1
139หนังสือ รายงานประจำปี 2546 30 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
140หนังสือ รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2546 1
141หนังสือ รายงานประจำปี 2546 66 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 มิถุนายน 2546-31 พฤษภาคม 2547)1
142หนังสือ รายงานประจำปี สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 25471
143หนังสือ รายงานประจำปี 2554 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
144หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิดชูเกียรติยศ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จ1
145หนังสือ 80 ปี ระพี สาคริก1
146หนังสือ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร1
147หนังสือ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ1
148หนังสืองานกตัญญุตา ปูชนียบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 29 ตุลาคม 25471
149หนังสือ รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 25451
150หนังสือ รายงานประจำปี 2547 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตุลาคม 2546-กันยายน 2547 1
151หนังสือ รายงานประจำปี 2545 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
152หนังสือ รายงานประจำปี 2544 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
153หนังสือ รายงานประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 มิถุนายน 2547-31 พฤษภาคม 25481
154หนังสือ รายงานประจำปี 2547 กองวิเทศสัมพันธ์1
155หนังสือ ปีที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2545-15 สิงหาคม 25461
156หนังสือ รายงานประจำปี 2547 สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 มิถุนายน 2547-31 พฤษภาคม 2548)1
157Kasetsart University Knowledge of the land1
158หนังสือ รายงานประจำปี 2545 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
159หนังสือ รายงานประจำปี 2545 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 241
160หนังสือ นนทรีสีทอง 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
161หนังสือ 25 ปี สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (26 พฤษภาคม พ.ศ. 2520-2545) 1
162หนังสือ วันพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
163หนังสือ แนะนำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
164หนังสือ 25 ปี กองแผนงาน บนเส้นทางการพัฒนา ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งกองแผนงาน1
165เอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ ในรอบ 25 ปี (2520-2544) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
166หนังสือ งานสมโภชพระพุทธชินสีห์จำลอง ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกษตรกลางบางเขน ประดิษฐาน ณ อาคารพุทธเกษตร 7 พฤษภาคม 25391
167หนังสือ รายงานประจำปี 2546 25 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
168หนังสือ คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 25481
169หนังสือ ผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้ง 3 วิทยาเขต (กระบี่ ลพบุรี-สุพรรณบุรี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 25471
170หนังสือ ปีที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2547-15 สิงหาคม 25481
171หนังสือที่ระลึก สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการและผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2547 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 25471
172หนังสือ รายงานประจำปี 2547 กองวิเทศสัมพันธ์1
173หนังสือ รายงานประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 มิถุนายน 2547-31 พฤษภาคม 25481
174หนังสือ รายงานประจำปี 2547 31 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 มิถุนายน 2547 -31 พฤษภาคม 25481
175หนังสือ รายงานประจำปี 2547 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
176หนังสือ รายงานประจำปี 2545 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
177หนังสือ รายงานประจำปี 2545-2546 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
178หนังสือ รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539-25461
179หนังสือ รายงานประจำปี 2545 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 มิ.ย. 2545-30 พ.ค. 2546 1
180หนังสือ 20 ปี เกษตรกำแพงแสน1
181หนังสือ อุทยานทรัพยากรชายฝั่งอันดามันเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 25431
182หนังสือ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2541-25431
183หนังสือ ดวงแก้วแห่งวรรณกรรม1
184เอกสาร แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
185หนังสือ 60 ปีที่สรรสร้างให้สังคม ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร1
186หนังสือ รายงานประจำปี 2545 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
187รายงานผลสรุปโครงการฉบับสมบูรณ์ โครงการมองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25661
188หนังสือ 30 ปี สาธิตเกษตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
189หนังสือ พิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารชุดพักอาศัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 25421
190หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)1
191หนังสือ รายงานประจำปี 2547 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
192CD มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน2
193หนังสือพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗2
194หนังสือ ปีที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2547-15 สิงหาคม 25482
195หนังสือ รายงานประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (1 มิถุนายน 2547-31 พฤษภาคม 2548)2
196หนังสือคู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2547-25482
197หนังสือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเททองหล่อ พระพุทธชินสีห์จำลอง ประจำวิทยาเขตศรีราชา และประจำวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘2
198หนังสือ รายงานประจำปี 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 มิถุนายน 2546-31 พฤษภาคม 25472
199เอกสาร พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระพิรุณทรงนาคประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร2
200หนังสือ ครบรอบปีที่ 7 แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 15 สิงหาคม 2546 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร9)2
201หนังสือคู่มือนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร2
202เอกสารที่ระลึก พิธีวางหมุดหลักฐานศูนย์กลางพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร2
203เอกสาร อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร2
204หนังสือ ปีที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2545-15 สิงหาคม 25462
205หนังสือ ปีที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2546-15 สิงหาคม 25472
206หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร1
207เอกสารพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขอให้ชื่ออาคารวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตรฯ1
208พระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 19 พฤษภาคม 25471
209หนังสือ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร5
210CD 90 ปี บูรพาจารย์ ตำนานไทย ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร5
211หนังสือ นนทรีสีทอง 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
212CD นนทรีสีทอง 531
213พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1
214กระเป๋าผ้าสีฟ้าที่ระลึกวันประสูติพระองค์ที 29 เม.ย. 541
215พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานธนบัตร 1000 บาท เป็นค่าสลากชาด พร้อมต้นขั้วสลากกาชาด ประจำปี 2554 แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
216ภาพถ่ายพระช่วงเกษตรศิลปการและคุณหญิง1
217ของที่ระลึกเมล็ดพันธ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2555 จากกรมการข้าว1
218สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานธนบัตร 100 บาท บรรจุซองผ้าไหมสีเหลือง แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
219ภาพถ่ายหม่อมหลวงชูชาติ กำภู 1
220บรรจุภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี5
221ที่ทับกระดาษบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี1
222เนคไทสีเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
223ชุดเซ็ตไดอารี่ ปี 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
224ภาพจิตรกรรมของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ1
225ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกในโอกาสพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม สำหรับหน่วยแพทย์พระเคลื่อนที่ฯ” และโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 25531
226ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากมูลนิธิพระดาบส1
227ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึก “เจ้าฟ้า มีนกร เกษตรศาสตร์” 1
228เข็มที่ระลึกปราชญ์เกษตร 72 ปี มก.1
229ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากมูลนิธิโครงการหลวง1
230เข็มที่ระลึกจากชมรม มก. อาวุโส1
231ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานเข็มเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พุทศักราช 25541
232ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากนายกกิติมศักดิ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย1
233สแตมป์ที่ระลึก 72 ปี มก.6
234กระเป๋าที่ระลึก 72 ปี มก.1
235บรรจุภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี มก.6
236ที่ทับกระดาษบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี มก.6
237พระฉายาลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระรูป ร่วมกับคณะผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 ก.ค. 25552
238พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระรูป ร่วมกับคณะผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ก.ค. 25501
239พระฉายาลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระรูป ร่วมกับคณะผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 ส.ค. 25511
240โล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย1

close windows.