ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00004  
  ชื่อผู้บริจาค     กองแผนงาน  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.  


บริจาคจำนวน 6 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ตู้กระจกเก็บฉลองพระองค์ครุย1
2ฉลองพระองค์ครุยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช1
3หนังสือ 60ปี แห่งความภูมิภาคใจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของเรา1
4แบบแปลน ปรับปรุงอาคารสัตวบาล เพื่อการเรียนการสอน24
5หนังสือพิธีเปิดอาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
6หนังสืออาคารเทพศาสตร์สถิตย์3

close windows.