ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00003  
  ชื่อผู้บริจาค     โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 13 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี1
2หนังสือ 30 ปี สาธิตเกษตร1
3หนังสือ 5 ปี โครงการเตรียมคามพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของนักศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน1
4หนังสือเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 61
5หนังสือ เรารักในหลวง1
6หนังสือ ตามรอยพระบาท1
7หนังสือ 72 พระชนมวาร ศิรกรานนวมินทร์1
8หนังสือ การแสดง 30 ปี สาธิตเกษตร1
9สูจิบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทางเปิดอาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา1
10แถบเสียง เพลงในโอกาสครบ 30 ปี สาธิตเกษตร1
11แถบเสียง ในโอกาสครบ 30 ปี สาธิตเกษตร1
12CDเพลง ในโอกาสครบ 30 ปี สาธิตเกษตร1
13CD รวบรวมภาพและประวัติโรงเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1

close windows.