ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00002  
  ชื่อผู้บริจาค     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เอกสาร ข้อมูลประวัติการก่อตั้งวิทยาเขตลพบุรี จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นดิสก์ 1 แผ่น1

close windows.