ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00001  
  ชื่อผู้บริจาค     Prof. Dr. Ruben C. Umaly  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     The Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP)  


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ใบประกาศ certificate of good standing to Kasetsart University from The Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP)1
2เอกสารแผ่นพับบ้านพัก-ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3

close windows.