ห้องที่ ๔ ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์

ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด
Progressing into the Seventh Decade

ย้อนเวลาไปหาอดีต ขีดปัจจุบันสู่อนาคต
Returning in Time to See the Past, Marking the Present and Reaching for the Future

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยของปวงชน

KASETSART UNIVERSITY : THE PEOPLE’S UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย โดยดำเนินภารกิจเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของประเทศอย่างเต็มรูปแบบใน ๔ วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขณะเดียวกัน ยังได้ดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตอีก ๓ วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตลพบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่มุ่งพัฒนาตามศักยภาพและความต้องการของชุมชน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี ในปัจจุบัน (๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙) ซึ่งนับเป็นอธิการบดี ลำดับที่ ๑๓ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University is the first higher education institute in Thailand to open courses in agriculture. Through its four campuses, comprising of Bangkhen Campus, Kamphaeng Saen Campus, Si Racha Campus, and Chalerm Phrakiat Sakon Nakhon Province Campus, the university’s missions serve the country’s policy in distributing opportunities to access education. Under Associate Professor Dr. Viroch Impithuksa, the 13th and present President of Kasetsart University (8 June 2002 – 7 June 2006), three more campuses – Krabi Campus, Lop Buri Campus and Suphan Buri Campus – have been established to develop communities according to their potential and needs.

ตลอดระยะเวลา ๖๒ ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านศิลปศาสตร์ ครอบคลุมทุกศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ใน ๒๗ คณะ และยังมีสถาบันสมทบอีก ๒ แห่ง โดยมีหน่วยงานที่มีสถานภาพเป็นสถาบัน สำนัก และศูนย์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลสัตว์ ๓ แห่ง สถานีวิจัย ๑๕ สถานี สถานีฝึกนิสิต ๕ สถานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงอีก ๔ สถานี กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีพื้นที่ในความดูแลรวมกว่า ๒๓,๗๐๐ ไร่

Throughout 62 years, Kasetsart University has opened curricula in various fields of sciences and arts, covering all types of subjects in knowledge of the land. Presently, 27 faculties offer programmes for diplomas, bachelor’s, master’s and doctorate degrees. Two affiliated institutes and agencies – established as institutes, offices, and centers – support learning, teaching, research, education service and preserving art and culture. In addition, there are three animal hospitals, 15 research stations, five student training stations as well as four radio stations located in all regions. In total, an area of 23,700 rai (3,792 hectares) is under Kasetsart University’s care.

นิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กว่า ๑๑๐,๐๐๐ คน ได้สำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สร้างผลงานด้านต่างๆ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีความภูมิใจที่ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมทุกระดับ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

More than 110,000 students have completed their education at Kasetsart University. Serving both domestic and international societies, their achievements have been well recognized. Kasetsart University’s graduates are proud of their roles and contributions in developing the society at all levels to promote the country’s sustainable development.

ด้วยปณิธานของความเป็น “เกษตรศาสตร์” และด้วยความพร้อมของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ และ “ทุนทางปัญญา” ที่สั่งสมมากว่า ๖๒ ปี จึงถือเป็นศักยภาพพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมฐานความรู้ในอนาคตให้กับประเทศและเป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน

Kasetsart University’s commitment together with its readiness in resources, personnel, knowledge, and intellectual capital accumulated over 62 years are fundamentals that enable the university to support the country’s vision in becoming a knowledge-based society and to truly become the people’s university.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างหออนุสรณ์ ๖๐ ปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบการสถาปนาหกทศวรรษและก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด ณ บริเวณระหว่างอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ อาคารศูนย์เรียนรวม ๑ และอาคารสำนักหอสมุด ประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

To celebrate six decades of establishment and progress into its seventh decade, Kasetsart University built the 60th Anniversary Memorial Tower located between Suwan Vajokkasikij building, Learning Center 1 Building and the Office of University Library. The opening ceremony was held on February 6, 2004 at 2 pm.
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุแคปซูลเวลา (Time Capsule) วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ แคปซูลเวลามีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ทำด้วยสเตนเลส สตีล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ ฟุต สูง ๔ ฟุต จำนวน ๒ ชุด บรรจุลงใต้พื้นดิน บริเวณใกล้เคียงหออนุสรณ์ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีประติมากรรมรูป “หยดน้ำ” อยู่ด้านบนพื้นดินเพื่อบอกตำแหน่ง ในแคปซูลเวลาบรรจุข้อมูลของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันรวมถึงแผนงานในอนาคต ซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ด้วยข้อมูลดังกล่าว กำหนดเปิดครั้งที่ ๑ เมื่อมหาวิทยาลัยครบรอบการสถาปนา ปีที่ ๙๙ คือ พ.ศ. ๒๕๘๕ เปิดครั้งที่ ๒ เมื่อมหาวิทยาลัยครบรอบการสถาปนา ปีที่ ๑๙๙ คือ พ.ศ. ๒๖๘๕

Professor Dr.Her Royal Highness Princess Chulabhorn Valayalaksana presided over the Time Capsule closing ceremony on April 27, 2006. Made of stainless steel, the two cylindrical time capsules have a three feet diameter and are four feet high. They were buried near Kasetsart University’s 60th Anniversary Memorial Tower and a statue of a water droplet was erected on the ground to mark their positions. The time capsules contained information about the university, from past to present, as well as future plans, so that new generations can relate with old generations. The time capsules will first be opened in 2042 on the occasion of the university’s 99th anniversary. The second opening of the time capsules will be in 2142 when Kasetsart University celebrates its 199th anniversary.


ห้องที่ ๔ ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์