ห้องที่ ๔ ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์

ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด
Progressing into the Seventh Decade

เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สืบสาน ก้าวไกล นิรันดร์
Kasetsart Knowledge of the Land Continuity Progress Sustainability

การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF KASETSART UNIVERSITY

ภายใต้สถานการณ์ของกระแสการเปลี่ยนแปลง (Wind of Change) ที่เป็นพลวัตร ทุกองค์กรจำเป็นต้องรู้เท่าทันและต้องติดตามความเป็นปัจจุบันของสถานการณ์ดังกล่าว (Current Issue) ซึ่งทุกฝ่ายต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยสร้างการทำงานร่วมกลุ่มกัน (Core Body) และดำเนินการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ก้าวกระโดด (Surgery for Jumping)

Under dynamic wind of change, every organization has to update on and be aware of current issues. All parties have to embrace change and work together for future success. The university is forming a core body – an integrative administrative system – and undergoing surgery for jumping that will reengineer structure, function and personnel for step-jump development.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงเงื่อนไขและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานที่สำคัญเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวใน ๔ ด้านหลัก คือ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

Recognizing changing conditions and directions in society, Kasetsart University has set important policies and management guidelines to proactively meet these changes. The focus will be on academic management, quality assurance, general management and promotion of university affairs.

ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สถาปนามาครบรอบ ๖๓ ปี โดยมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญๆ มากมาย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า เสริมสร้างสถาบันให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของสังคมและนานาประเทศ โดยนำความรู้ที่สั่งสมมาสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศ ด้วยการจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะ (Knowledge Museum and Intelligent Knowledge Bank) ให้เป็นแหล่งองค์ความรู้ให้กับสังคม

An important day for Kasetsart University, February 2, 2006 marks 63 years of its establishment. During this period, the university has accomplished important missions that has led to its success and strengthened its reputation as a leading university, recognized by the Thai and international societies. To support the country’s development, Kasetsart University opened a Knowledge Museum and Intelligent Knowledge Bank which serves as a resource for the general public.

ในการก้าวสู่อนาคต มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประชุมระดมความคิดผู้บริหารระดับสูง (KU SUMMIT) ที่ประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อสร้าง “สัมมาทิฐิ” ให้เกิดความเข้าใจถูกต้องร่วมกันในอันที่จะทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย และร่วมกันกำหนดทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้เงื่อนไขการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในอนาคต และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการ “มองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (KU FORESIGHT 2566) เพื่อร่วมกันระดมความคิดและวางแนวทางก้าวสู่อนาคตที่ทุกฝ่ายคาดหวัง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่า ประชาคมมุ่งหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University) ที่สมบูรณ์ ควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ อย่างยั่งยืน

Preparing itself for future challenges, the university regularly organizes KU SUMMIT. Congregating top executives and management staff of every agency, this summit gathers ideas as well as reinforces mutual understanding or “sammaditthi” in working together for the success of the university. Participants mutually agree on directions and plans for the future in the transformation of Kasetsart University into a public university. For a clear and shared vision of future developments, the KU Foresight 2566 project was initiated. Pooling ideas and determining directions on how to further progress, the project concluded that the community envisions Kasetsart University as a comprehensive World-Class University that strives for sustainable development of quality in every aspect.


ห้องที่ ๔ ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์