ห้องที่ ๔ ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์

ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด
Progressing into the Seventh Decade

กิจกรรมบางส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Some of Kasetsart University’s Activities
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงาน “วันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ (ภาพซ้าย) และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ภาพขวา) ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นนนทรีและทรงดนตรี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖

On December 1, 2004 (left), and November 29, 2005 (right), H.E. Mister Ampol Senanarong, Privy Councillor and Chairman of Kasetsart University Council, presided over the “Day of Commemorating the Planting of the Nonsi Trees and the Royal Musical Performance” event, held in front of Kasetsart University Auditorium. The event was organized to commemorate the day which His Majesty The King and Her Majesty the Queen visited the university to plant the Nonsi Trees and His Majesty the King presented the concert at Kasetsart University for the first time on November 29, 1963.

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “สวนสองแสน” เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ สถานีวิจัยดอยปุย จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐

Professor Dr.Kamphol Adulavidhaya presided at the opening ceremony of the “Suan Song Saen” at Doi Pui Research Station, Chiang Mai on December 23, 2005. The garden celebrates the 60th anniversary of His Majesty the King’s accession to the throne in 2006 and his 80th Birthday in 2007.


ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานมอบประกาศเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง เรื่องศาสตร์แห่งแผ่นดิน” แก่นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ (ภาพบน) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ภาพกลาง) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ (ภาพล่าง)

H.E. Mister Ampol Senanarong ,Privy Councillor and Chairman of Kasetsart University Council presided over the presentation of “Kasetsart University : The Sapience on Knowledge of the Land” to former students who have excelled in various professions, on October 27, 2004 (above), on April 29, 2005 (middle), on December 2, 2005 (below).
สัมมนาคณาจารย์เนื่องในปีแห่งวิชาการ ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

Seminar of faculty members during the Year of Academic : Progressing into the Seventh Decade of Kasetsart University on March 19, 2004.
พิธีลงนามความร่วมมือกับกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาวิชาการด้านการบินและอวกาศยาน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

Signing of the collaboration with the Royal Thai Air Force in the academic development of aviation and aeronautics on November 16, 2004.
พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวของคณาจารย์เพื่อรับงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ” ในการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุมจงรักษ์ ไกรนาม อาคารศึกษาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

On May 18, 2005, Prime Minister, H.E. Police Lieutenant Colonel Dr. Thaksin Shinawatra gave a special lecture “Teacher’s Adaptation to Embrace the Country’s Education Reform” during a seminar for Kasetsart University’s faculty members and academic personnel. The lecture was held at Jongrak Krainam room, Education Building, Kasetsart University Laboratory School, Bangkhen.
ลงนามความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี การปกครองทรัพยากรมนุษย์ และด้านอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

Signing of the collaboration with the Bangkok Metropolitan Administration in the academic development, environment, educational resources, media and technology, human resource development and other issues that would benefit society on September 8, 2005.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิเคราะห์สถานการณ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

On November 9, 2005, H.E.General Chavalit Yongchaiyudh gave a special lecture “Analysing the Situation of the Three Southernmost Provinces”.
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดอนุสรณ์สถานความสูญเสียจาก “สึนามิ” ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑ ปี ของการเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย “สึนามิ” ณ สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว

H.E. Mister Ampol Senanarong ,Privy Councillor and Chairman of Kasetsart University Council, presided at the opening of the “IN MEMORY OF THE LOSSES OF THE TSUNAMI” on December 26, 2005, a day which marked the first anniversary of the natural disaster. The memorial is located at the Ranong Coastal Resources Research Station, which was devastated by the tragic incidence.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๓ (KU SUMMIT 3rd) ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

During 7 – 8 May, 2005, Kasetsart University organised the KU SUMMIT 3rd,a meeting of the university’s top executives.
การตรวจเยี่ยมจากคณะผู้ตรวจการประเมินจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.) ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

Accreditation committee from The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) visited to Office of University Library during 24 March –4 May 2004

สัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเน็ตเดย์ ๒๐๐๕ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ (ภาพบน) และวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ภาพล่าง)

The academic seminar and NET DAY exhibition 2004 during 13 -15 December, 2004 (above), and 24 - 25 November, 2005. (below)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการมองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Foresight 2566) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวน ๒ ครั้ง และทำประชากรศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

Kasetsart University Foresight (KU Foresight 2566) workshops were held twice in 2004 and a demographic study was conducted on January 18, 2005.
งานมหกรรมเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ชุมชน และพิธีเปิดคลีนิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

Kasetsart University to the Community Technology Expo and the opening of Kasetsart University Technology Clinic at the University Center Building, Kamphaeng saen Campus on March 26, 2004.


ห้องที่ ๔ ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์