ห้องที่ ๔ ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์

ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด
Progressing into the Seventh Decade

เย็นศิระเพราะพระบริบาล
Sheltered Beneath Royal Patronage


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดสระสุวรรณชาด (เป็นการส่วนพระองค์) ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ สระสุวรรณชาด ใช้เพื่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคทางกระดูกและข้อ รวมทั้งโรคระบบประสาทของสุนัข

On May 6, 2005, His Majesty the King and Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn paid a personal visit to the university and opened the Suwannachard Pool at the Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Bangkhen Campus. The Suwannachard Pool is for physical rehabilitation of sick dogs with bone and joint disorders or neurological diseases.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

ย้อนเวลาไปหาอดีต ขีดปัจจุบันสู่อนาคต
เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สืบสาน ก้าวไกล นิรันดร์
กิจกรรมบางส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนาโครงการพื้นฐานบางส่วน
การจัดนิทรรศการหมุนเวียน