ห้องที่ ๔ ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์

ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด
Progressing into the Seventh Decade

เย็นศิระเพราะพระบริบาล
Sheltered Beneath Royal Patronage

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมแสดงความยินดีกับพระโอรส คุณพุ่ม เจนเซ่น ที่ได้รับมอบ Certificate Sport Coaching level 2 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

Princess Ubolratana Rajakanya Siri Vadhana Phannavadi congratulated her son, Khun Poom Jensen, who received a Certificate in Sport Coaching Level 2 of Kasetsart University Laboratory School. The Presentation of the certificate was held on June 5, 2003 at Kamphol Adulavidhaya room, Kasetsart Golden Jubilee Administration and Information Center Building, Bangkhen Campus. Following an announcement of Kasetsart University Council on October 5, 2005, the university established the Khun Poom Study and Development Center for the management of Special Education.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

ย้อนเวลาไปหาอดีต ขีดปัจจุบันสู่อนาคต
เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สืบสาน ก้าวไกล นิรันดร์
กิจกรรมบางส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนาโครงการพื้นฐานบางส่วน
การจัดนิทรรศการหมุนเวียน