ห้องที่ ๔ ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์

ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด
Progressing into the Seventh Decade

เย็นศิระเพราะพระบริบาล
Sheltered Beneath Royal Patronage

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดอาคารวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๔๖ เพื่อสร้างอาคารวิจัยเพาะเลี้ยงหอยทะเล สำหรับทรงงานด้านการเพาะเลี้ยงหอยเชลล์ และได้รับพระราชทานชื่อว่า “อาคารวิจัยจุฬาภรณ์” เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

On June 22, 2005, Her Royal Highness Princess Chulabhorn Valayalaksana opened the Chulabhorn Research Building at the Si Racha Fishry Research Station, Si Racha, Chon Buri. Following the 2003 budget, Kasetsart University built this building for researches in culturing sea shells. Named by Her Royal Highness as “Chulabhorn Research Building”, it was to serve the Princess studies in culturing scallops.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

ย้อนเวลาไปหาอดีต ขีดปัจจุบันสู่อนาคต
เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สืบสาน ก้าวไกล นิรันดร์
กิจกรรมบางส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนาโครงการพื้นฐานบางส่วน
การจัดนิทรรศการหมุนเวียน