ห้องที่ ๔ ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์

ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด
Progressing into the Seventh Decade

เย็นศิระเพราะพระบริบาล
Sheltered Beneath Royal Patronage


สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

Following an announcement of Kasetsart University Council on June 29, 2005, the university presented an honorary doctorate in Biotechnology to Her Royal Highness Princess Chulabhorn Valayalaksana for the 2004 acadamic year on July 27, 2005 at Chakrabandu Pensiri Building, Kasetsart University Bangkhen Campus.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

ย้อนเวลาไปหาอดีต ขีดปัจจุบันสู่อนาคต
เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สืบสาน ก้าวไกล นิรันดร์
กิจกรรมบางส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนาโครงการพื้นฐานบางส่วน
การจัดนิทรรศการหมุนเวียน