ห้องที่ ๔ ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์

ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด
Progressing into the Seventh Decade

เย็นศิระเพราะพระบริบาล
Sheltered Beneath Royal Patronage

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดาร่วมกับนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

On August 1, 2004, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn together with students of the Faculty of Forestry planted trees inside Chitrlada Palace.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

ย้อนเวลาไปหาอดีต ขีดปัจจุบันสู่อนาคต
เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สืบสาน ก้าวไกล นิรันดร์
กิจกรรมบางส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนาโครงการพื้นฐานบางส่วน
การจัดนิทรรศการหมุนเวียน