ห้องที่ ๔ ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์

ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด
Progressing into the Seventh Decade

เย็นศิระเพราะพระบริบาล
Sheltered Beneath Royal Patronage


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าตึก ศ. คุณชวนชม จันทระเปารยะ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิต โครงการปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

On November 7, 2005, His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn made a royal visit with Her Royal Highness Princess Srirasm and His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti to plant a Ruang Pueng tree in front of Professor Khun Chuanchom Jantarapaoraya Building, Department of Home Economics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University. The planting of the tree was on the occasion when Her Royal Highness Princess Srirasm attended the orientation ceremony for students of the Special Programme in Master of Science (Home Economics) project.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

ย้อนเวลาไปหาอดีต ขีดปัจจุบันสู่อนาคต
เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สืบสาน ก้าวไกล นิรันดร์
กิจกรรมบางส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนาโครงการพื้นฐานบางส่วน
การจัดนิทรรศการหมุนเวียน