บูรพาจารย์ผู้มีคุณานุคุณซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
ศาสตราจารย์จรัด สุนทรสิงห์
   
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
   
ศาสตราจารย์เทียม คมกฤส ศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ
   
ศาสตราจารย์ คุณชวนชม จันทรเปารยะ อาจารย์กวี วิสุทธารมณ์
   
ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน
   
ศาสตราจารย์ ดร. พนม สมิตานนท์ ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์
   
หลวงสมานวนกิจ ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ
   
 
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก