2 กุมภาพันธ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


      โรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการเริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451 โดยนำโรงเรียนช่างไหมหรือที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการเพาะปลูกมารวมกับโรงเรียนแผนที่ มีผลให้วิทยาการทางการเกษตรพัฒนาและก้าวหน้าไปตามยุคสมัย กิจกรรมและวิชาการต่างๆ ที่ดำเนินการ ได้เอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วย

      ใน พ.ศ. 2486 รัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาทางการเกษตร จึงได้ปรับปรุงและรวมกิจการของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนกับโรงเรียนวนศาสตร์ (โรงเรียนการป่าไม้เดิม จังหวัดแพร่) มาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงถือเอาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจะมีพิธีวางพวงมาลาในวันดังกล่าวด้วย