ห้องสามบูรพาจารย์-แก้วเกษตรแสดงประวัติและผลงานของสามบูรพาจารย์ผู้เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลผู้เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย (แก้วเกษตร)