๔. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เกียรติ ยศจากในและต่างประเทศ

ท่านอาจารย์อินทรี ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในประเทศ คือ

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
มหาวชิรมงกุฎ
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม้โจ้ นอกจากนี้ยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เกียรติยศ จากต่างประเทศด้วย คือ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสาม จากประเทศเดนมาร์ค
ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกในสมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยของโลก
ได้รับยศ พันเอกของมลรัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกา ในคราวไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะกรรมการโรงงานยาสูบ


ที่มา : หนังสือ "ชีวิต และ งาน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ)" อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ หน้า ๘๕-๙๓