ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ) เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ ๒๔๔๒ ณ ที่บ้านในเขตอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี

ท่านอาจารย์มีนามเดิมว่า “เอี้ยง” เมื่อท่านได้รับบรรดาศักดิ์เป็น “หลวงอิงคศรีกสิการ” ใน พ.ศ. ๒๔๖๗ นามเดิมของท่านคงเดิม ใน พ.ศ. ๒๔๘๕ รัฐบาลมีนโยบายให้เลิกบรรดาศักดิ์ ท่านอาจารย์จึงต้องกราบถวายบังคมลาออกจากบรรดาศักดิ์ตามพิธีการแล้วขอใช้นามเดิม มีรัฐนิยมว่าชื่อใด ๆ ขอเปลี่ยนนั้น ต้องแสดงเพศว่าเป็นชายหรือหญิง จึงจะเหมาะสม ท่านก็จำเป็นขอเปลี่ยนนามเดิ “เอี้ยง” ซึ่งทางการอำเภอว่าเป็นชื่อเพศหญิง มาเป็น “อินทรี”

๑. การศึกษา
๒. เข้ารับราชการและประสบการณ์
๓. ชีวิตครอบครัว
๔. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เกียรติยศจากในและต่างประเทศ

ประวัติของท่านอาจารย์อินทรี ดังได้บันทึกไว้ข้างต้น ก็พอที่กล่าวได้ว่าท่านอาจารย์เป็นแบบอย่างของพลเมืองดี คือการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ดังได้ปรากฏแล้วว่าท่านมีลูกศิษย์มาก ลูกศิษย์ที่เคยอยู่โรงเรียน ป.ป.ก. นั้นมีหลายรุ่น ทุกคน ซึ่งมีชีวิตอยู่ พอมาอวยพรท่านได้ในวันเกิดแล้ว ต้องมาทุกคน ท่านมีความจำแม่นยำมาก นี่ก็เป็นคุณสมบัติเฉพาะของท่าน ซึ่งทำให้ท่านเป็นที่นับถือ เพราะท่านไปเมืองใด ต้องอุตส่าห์ไปเยี่ยมเยือนลูกศิษย์ ชวนลูกศิษย์ไปรับประทานอาหารด้วยกันเสมอ แสดงถึงน้ำใจเมตตากรุณาของท่าน

ที่มา : หนังสือ "ชีวิต และ งาน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ)" อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ หน้า ๕๔-๙๓